Uttar Pradesh Daily Rate

Uttar Pradesh Mandi Bhav

Uttar Pradesh Daily Mandi Bhav (उत्तर प्रदेश मंडी भाव) | Uttar Pradesh Market Rates

# Product Name Price / Unit Mandi Name Date
1 BAJRA(PEARL MILLET/CUMBU) (DESHI) Rs. / -
0     0
ACHNERA 19-Sep-2020
2 BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
ACHNERA 19-Sep-2020
3 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
ACHNERA 19-Sep-2020
4 BHINDI(LADIES FINGER) (BHINDI) Rs. / -
0     0
ACHNERA 19-Sep-2020
5 BOTTLE GOURD (BOTTLE GOURD) Rs. / -
0     0
ACHNERA 19-Sep-2020
6 BRINJAL Rs. / -
0     0
ACHNERA 19-Sep-2020
7 CABBAGE Rs. / -
0     0
ACHNERA 19-Sep-2020
8 CAULIFLOWER Rs. / -
0     0
ACHNERA 19-Sep-2020
9 GREEN CHILLI (GREEN CHILLY) Rs. / -
0     0
ACHNERA 19-Sep-2020
10 GUR(JAGGERY) (RED) Rs. / -
0     0
ACHNERA 19-Sep-2020
11 APPLE (DELICIOUS) Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020
12 ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (ARHAR (WHOLE)) Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020
13 ARHAR DAL(TUR DAL) (ARHAR DAL(TUR)) Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020
14 BAJRA(PEARL MILLET/CUMBU) (DESHI) Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020
15 BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020
16 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020
17 BENGAL GRAM DAL (CHANA DAL) (BENGAL GRAM DAL) Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020
18 BENGAL GRAM(GRAM)(WHOLE) (DESI (WHOLE)) Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020
19 BHINDI(LADIES FINGER) (BHINDI) Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020
20 BITTER GOURD (BITTER GOURD) Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020
21 BLACK GRAM DAL (URD DAL) (BLACK GRAM DAL) Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020
22 BOTTLE GOURD (BOTTLE GOURD) Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020
23 BRINJAL (ROUND) Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020
24 CABBAGE Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020
25 CAPSICUM Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020
26 CAULIFLOWER Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020
27 CUCUMBAR(KHEERA) (CUCUMBAR) Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020
28 GARLIC (DESI) Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020
29 GINGER(GREEN) (GREEN GINGER) Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020
30 GREEN CHILLI (GREEN CHILLY) Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020
31 GREEN GRAM (MOONG)(WHOLE) (GREEN (WHOLE)) Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020
32 GREEN GRAM DAL (MOONG DAL) (GREEN GRAM DAL) Rs. / -
0     0
AGRA 19-Sep-2020

© 2013-2020 MandiGuru All rights reserved.