Uttar Pradesh Daily Rate

Uttar Pradesh Mandi Bhav


Uttar Pradesh Daily Mandi Bhav (उत्तर प्रदेश मंडी भाव) | Uttar Pradesh Market Rates

# Product Name Price / Unit Mandi Name Date
257 BANANA - GREEN Rs. / -
0     0
JHANSI 24-Sep-2020
258 BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
JHANSI 24-Sep-2020
259 BHINDI(LADIES FINGER) (BHINDI) Rs. / -
0     0
JHANSI 24-Sep-2020
260 BITTER GOURD (BITTER GOURD) Rs. / -
0     0
JHANSI 24-Sep-2020
261 BOTTLE GOURD (BOTTLE GOURD) Rs. / -
0     0
JHANSI 24-Sep-2020
262 APPLE (KASMIR/SHIMLA - II) Rs. / -
0     0
KASGANJ 24-Sep-2020
263 ARHAR DAL(TUR DAL) (ARHAR DAL(TUR)) Rs. / -
0     0
KASGANJ 24-Sep-2020
264 BANANA - GREEN Rs. / -
0     0
KASGANJ 24-Sep-2020
265 BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
KASGANJ 24-Sep-2020
266 BENGAL GRAM(GRAM)(WHOLE) (DESI (WHOLE)) Rs. / -
0     0
KASGANJ 24-Sep-2020
267 BHINDI(LADIES FINGER) (BHINDI) Rs. / -
0     0
KASGANJ 24-Sep-2020
268 BITTER GOURD (BITTER GOURD) Rs. / -
0     0
KASGANJ 24-Sep-2020
269 BLACK GRAM DAL (URD DAL) (BLACK GRAM DAL) Rs. / -
0     0
KASGANJ 24-Sep-2020
270 BOTTLE GOURD (BOTTLE GOURD) Rs. / -
0     0
KASGANJ 24-Sep-2020
271 APPLE (DELICIOUS) Rs. / -
0     0
KAYAMGANJ 24-Sep-2020
272 ARHAR DAL(TUR DAL) (ARHAR DAL(TUR)) Rs. / -
0     0
KAYAMGANJ 24-Sep-2020
273 BANANA - GREEN Rs. / -
0     0
KAYAMGANJ 24-Sep-2020
274 BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
KAYAMGANJ 24-Sep-2020
275 BENGAL GRAM DAL (CHANA DAL) (BENGAL GRAM DAL) Rs. / -
0     0
KAYAMGANJ 24-Sep-2020
276 BENGAL GRAM(GRAM)(WHOLE) (DESI (WHOLE)) Rs. / -
0     0
KAYAMGANJ 24-Sep-2020
277 BHINDI(LADIES FINGER) (BHINDI) Rs. / -
0     0
KAYAMGANJ 24-Sep-2020
278 BITTER GOURD (BITTER GOURD) Rs. / -
0     0
KAYAMGANJ 24-Sep-2020
279 BLACK GRAM DAL (URD DAL) (BLACK GRAM DAL) Rs. / -
0     0
KAYAMGANJ 24-Sep-2020
280 BOTTLE GOURD (BOTTLE GOURD) Rs. / -
0     0
KAYAMGANJ 24-Sep-2020
281 APPLE (DELICIOUS) Rs. / -
0     0
KONCH 24-Sep-2020
282 BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
KONCH 24-Sep-2020
283 BHINDI(LADIES FINGER) (BHINDI) Rs. / -
0     0
KONCH 24-Sep-2020
284 BITTER GOURD (BITTER GOURD) Rs. / -
0     0
KONCH 24-Sep-2020
285 BOTTLE GOURD (BOTTLE GOURD) Rs. / -
0     0
KONCH 24-Sep-2020
286 APPLE (KASMIR/SHIMLA - II) Rs. / -
0     0
KOSIKALAN 24-Sep-2020
287 ARHAR DAL(TUR DAL) (ARHAR DAL(TUR)) Rs. / -
0     0
KOSIKALAN 24-Sep-2020
288 BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
KOSIKALAN 24-Sep-2020

© 2013-2020 MandiGuru All rights reserved.